Hamnförordning

Båt och hamn

Båt och hastighet
Det råder hastighetsbegränsning på 7 knop i Källviken och Vivassen. Respektera hastighetsbegränsningarna till havs och och i våra närvatten för att undvika olyckor och tillbud.
Visa sjömanskap!

Allmänna villkor

För att få disponera en båtplats på Hotellbryggan och Vivassenbryggan krävs medlemskap i Källviks Samfällighetsförening, sektion II. Det är endast möjligt att disponera en båtplats per fastighet. Båtplatsrätten är knuten till fastigheten. Varje innehavare av båtplats disponerar en av bryggkommittén tilldelad plats. Bryggkommittén äger rätt att vid behov anvisa innehavare annan plats. Andelsägare som häftar i förfallen skuld till samfälligheten, anvisas plats först sedan skulden reglerats.

Förtöjning

Förtöjning av båtar skall utföras enligt bryggkommitténs förtöjningsanvisningar och försäkringsbolagens rekommendationer. Större båtar än vad platserna är dimensionerade för får ej förtöjas. Rekommenderat utrymme mellan Y-bom och båt är minst 15 cm.
Innan flyttning av Y-bommar, där flexibla bominfästningar finns, skall båtplatsgrannarna ge sitt tillstånd. Vid klartecken meddelas bryggkommittén.

Omflyttning av båtar

Om båtplats ej nyttjas före 15 juni och båtplatsinnehavaren inte meddelat bryggansvarig att båt kommer att läggas i senare kan bryggkommittén låna båtplatsen. Detta för att anvisa annan båtplatsinnehavare lämpligare båtplats med hänsyn till båtstorlek. Dock endast för innevarande säsong.

Underhållsavgift

Båtplatsinnehavaren är skyldig att årligen erlägga en underhållsavgift för bryggan. Avgiftens storlek beslutas vid Källviks Samfällighets årsstämma.

Överlåtelse/ägarbyte

Vid försäljning av fastigheten övergår även båtplatsrätten till den nye ägaren. Om innehavaren önskar försälja enbart sin båtplatsrätt kan detta endast ske genom bryggkommittén i Källviks Samfällighetsförening, som har ett kösystem för medlemmar som önskar båtplats.

Uthyrning
Om anvisad båtplats ej nyttjas för egen del, ber vi Dig anmäla detta till någon representant i bryggkommittén. Denna har aktuell kölista och ombesörjer att platsen efter eventuell omflyttning av båtar blir erbjuden efter ordningen i kölistan.

Hyra av båtplats
Bryggkommittén förmedlar alltså byte av bryggplatser inom andelarna. Detta är en förutsättning för att delägare ska kunna byta till större eller mindre båt och få en till båtens storlek lämplig plats. Det åligger båtplatsinnehavaren att via bryggkommittén försäkra sig om möjligheten till byte av båtplatsstorlek och möjlig tidpunkt för platsbytet.

Ersättning av skada
Skador som uppstår på bryggor, Y-bommar och bojar orsakade av båtplatsinnehavares båt eller av den boj eller Y-bom för vilken båtplatsinnehavaren ansvarar enligt lista betalas av densamme.

Försäkring

Ansvarsförsäkring skall finnas för varje båt

Hotellbryggan trä och betong

Förtöjning
Förtöjning av båtar skall utföras enligt bryggkommitténs förtöjningsanvisningar och försäkringsbolagens rekommendationer. Större båtar än vad platserna är dimensionerade för får ej förtöjas. Rekommenderat utrymme mellan Y-bom och båt är minst 15 cm.

Innan flyttning av Y-bommar, där flexibla bominfästningar finns, skall båtplatsgrannarna ge sitt tillstånd. Vid klartecken meddelas bryggkommittén.

Båtplatserna vid 73-76 vid Hotellbryggan skall alltid båtarna förtöjas mot boj. Vid bryggplatser, där båtarna är förtöjda mot bojar ska båtplatsinnehavaren före och efter varje användningssäsong besiktiga och eventuellt byta schackelinfästningen mot bojförankringen. Båtplatsinnehavaren ansvarar för att boj och Y-bom är i funktionssäkert skick.

För upptagningen och transporten av båtarna används samfällighetens gaffel- och transportvagnar.

IMG 0973 200Gaffelvagn

IMG 0976 200Transportvagn

Vinterförvaring
Båtar med där tillhörande materiel, förtöjningsdon och gångdäck m.m. till Y-bommar får ej förvaras på strandområdet. Ev. kvarvarande materiel forslas bort av bryggkommittén på ägarens bekostnad.

Upptagning / Iläggning Y-bommar
- Gemensam upptagning av alla Y-bommar skall utföras varje höst andra lördagen i oktober.
- Y-bommen rengöras och förvaras på av bryggkommittén anvisad plats..
- Y-bommarnas infästningsrör skall alltid vara monterade i Y-bommens bryggfäste.
- Gemensam iläggning av alla Y-bommar skall utföras varje vår första lördagen i maj.
- Utebliven iläggning och upptagning debiteras enligt beslut av föreningsstämman. Avgifterna finns här.

Bomansvar

Y-bommen får tas upp tidigare på hösten senast andra lördagen i oktober om inte båtplatsgrannens båt behöver Y-bommen. Båtplatsgrannen skall då ansvara för att Y-bommen blir upptagen. Dock skall den som lämnar sin bom till båtplatsgrannen säkerställa att Y-bommen tas upp.

Sjösättning av båt före första lördagen i maj och båtplatsgrannen ej har Y-bommen ilagd bör kontroll göras med båtplatsgrannen om när Y-bommar blir ilagd eller lägga i den själv. Varje båtplatsinnehavare ansvarar för sin Y-bom. Instruktioner finns angivna i postlådan vid bryggan.

Gästplats
Fastighetsägare i Källviks samfällighet kan boka gästplatserna för besökande under juni, juli och augusti. Gästplatsen kan dock vid varje tillfälle nyttjas max två dygn. Inskrivning sker i loggbok placerad i brevlåda vid flaggstången Hotellbryggan och brevlådan på pumphuset Vivassenbryggan. Förtöjning skall alltid göras mot boj och sker på egen risk.

Platsnumrering och bomansvar

Båtplats nr.   
1 - 22 Båtlängd max 5,5 m 
23 - 62 Båtlängd max 6,0 m
63 - 76 Båtlängd max 8,0 m 
77 - 79 Båtlängd max 4,0 m

batplatsnumrering rev8

Vivassenbryggan

Förtöjning
Förtöjning av båtar skall utföras enligt bryggkommitténs förtöjningsanvisningar och försäkringsbolagens rekommendationer. Större båtar än vad platserna är dimensionerade för, får ej förtöjas. Rekommenderat utrymme mellan Y-bom och båt är minst 15 cm.
Innan flyttning av Y-bommar, där flexibla bominfästningar finns, skall båtplatsgrannarna ge sitttillstånd. Vid klartecken meddelas bryggkommittén.

Vinterförvaring
Båtar får inte förvaras på strandområdet. Förtöjningsdon, gångdäck m.m. till Y-bommar förvaras på plats som bryggkommittén anvisar.

Upptagning / Iläggning Y-bommar
Gemensam upptagning av alla Y-bommar skall utföras varje höst andra lördagen i oktober. Y-bommen rengöres och förvaras på av bryggkommittén anvisad plats. Gemensam iläggning av alla Y-bommar skall utföras varje vår första lördagen i maj. 

Utebliven iläggning och upptagning debiteras enligt beslut av föreningsstämman. Avgifterna finns här.

Gästplats
Fastighetsägare i Källviks samfällighet kan boka gästplatserna för besökande under juni, juli och augusti. Gästplatsen kan dock vid varje tillfälle nyttjas max två dygn. Inskrivning sker i loggbok placerad i brevlåda vid flaggstången Hotellbryggan och brevlådan på pumphuset Vivassenbryggan. Förtöjning skall alltid göras mot boj och sker på egen risk.

Förtöjningsanvisningar

Förtöjning vid Y-bom
Förtöj endast mot Y -bommarnas förtöjningsöglor och ej i bryggan. Du skall ha minst två fendrar på
varje båtsida mot Y-bommen. Förtöj båten så att den med sträckta linor (förtöjningsfjädrarna fortfarande i vila) ligger cirka 40 cm från bryggan och 15 cm mellan bom och båt samt vid oroliga lägen. Endast fasta hakar skall användas. Självsäkrande och vanliga karbinhakar är helt olämpliga vid permanent båtförtöjning, dessa är självutlösande vid vridning 25 cm

fortoj 00

fortoj4Förtöjning mot akterboj vid brygga
Båtförtöjningen mot bojen skall sträckas upp så att flytbojen sjunker. Två linor mot bojen skall i V-tecken vara förtöjda mot båten. Kom ihåg att vid vattennivåskillnad måste förtöjningen mot bojen sträckjusteras. Förtöj mot bryggan enligt skisserna nedan:

 

fortoj6Förtöjning på svaj (bojförtöjning) 
Förtöjningslinan skall vara cirka 1/3 del av båtens längd.Endast fasta hakar skall användas. Observera att varje år kontrollera schackelinfästningen och kauset mellan bojtenen och bottenförankringens lina. Där kätting används som förankring skall även den kontrolleras varje år.

Välj meny

Kontakta oss

Här kan du skicka meddelanden till samfällighetsföreningen. Vill du t ex ha ett meddelande när webbsidorna uppdaterats så meddela din nya eller ändrade e-postadress här. Fält märkta med * är obligatoriska att fylla i. Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan.
Vänligen fyll i ditt namn.
Vänligen fyll i din adress.
Vänligen fyll i din fastighets-id.
Vänligen fyll i telefonnummer.
Vänligen fyll i epostadress.
Invalid Input