180804

Källviks Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3 för Källviks Samfällighetsförening lördagen den 4 augusti 2018 i Gula Huset.

Närvarande:

Tommy Larsson (TL)
Per G Nilsson (PN)
Lotta Johansson (LJ)
Bo Stenhammar (BS)
Magnus Lindblad (ML)
Marie-Louise Nordenborg (MN)
Tommy Pålsson (TP)
Marie Cannervik (MC)
Rolf Johansson (RJ)

§ 1 Mötet öppnas

TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2  Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 3  Föregående mötesprotokoll

MN gick igenom protokollet från förra styrelsemötet.

§ 4  Ekonomi

LJ gick igenom ekonomin som är fortsatt god.

§ 5 Rapport från Info-gruppen

Midsommarfirandet 2019 ska lämnas över från styrelsen till medlemmarna. Diskuterades hur det ska ske på bästa sätt. Om inga frivilliga anmäler sig kommer förslagsvis grönområdena i tur och ordning att få ta över ansvaret. Styrelsen kommer att göra i ordning en pärm där det framgår vad som ska göras/köpas in inför midsommarafton

 PN gick igenom nya hemsidan som har blivit så mycket bättre och enklare än den gamla hemsidan. Det är ett fortlöpande arbete att rensa och uppdatera, som görs hela tiden. Det är fortfarande väldigt få som har lämnat sin e-mail för att få meddelande om uppdateringarna.

§ 6 Rapport från GVB-gruppen

Den extra saltning som var beställd är inte gjord. Den kommer att göras under hösten istället. Månbergsvägen är i sämre skick än övriga vägar och kommer kanske att behöva lite extra.

 Beslutades att vägskyltar med ”Handelsbodsvägen” och ”återvändsgata” kommer att köpas in och sättas upp vid infarten till Handelsbodsvägen.

 Övriga gatuskyltar är i behov av algtvätt. Det blir en punkt för nästa städdag lördag 13 oktober att tvätta de skyltar som är smutsiga.

 Dykare har varit ute och undersökt bryggorna. Löpande underhåll av bryggorna fortsätter under hösten.

 Nästa möte blir lördag 8/9 kl 09.00.

 

TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

Vid protokollet                                                                                   Justeras

  

Marie-Louise Nordenborg                                                               Tommy Larsson

 

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.