180603

Källviks Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2 för Källviks Samfällighetsförening söndagen den 3 juni 2018 i Gula Huset.

Närvarande:

          Tommy Larsson (TL)

          Bo Stenhammar (BS)

          Magnus Lindblad (ML)

          Marie-Louise Nordenborg (MN)

          Per G Nilsson (PN)

          Rolf Johansson (RJ)

§ 1 Mötet öppnas

TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll

MN gick igenom protokollet från förra styrelsemötet.

§ 4 Ekonomi

Samfälligheten har fortsatt god ekonomi som följer budget.

§ 5 Rapport från Info-gruppen

Vägsynen är nu utförd tillsammans med representant från entreprenören. De har återställt det mesta men kommer att justera vissa mindre åtgärder på samfälld mark. På den egna tomten får man återställa själv.

En TV-skärm är inköpt till Gula huset och kommer att sättas upp inom kort

§ 6 Rapport från GVB-gruppen

Vägarna kommer att hyvlas och saltas så snart det går.

Avverkning har skett på Månberget och runtom i området. Tyvärr fick vi inte godkänt att ta ner allt vi ville av kommunen.

Slåtter ska beställas ovanför hotellbryggan.

Reparationsarbete av trälister har utförts på vissa bryggor, och arbetet kommer att pågå även under hösten. Löpande underhåll av bryggorna fortsätter.

Beslutades att köpa in en röjsåg som går att använda under vatten. Den ska användas för att ta bort vass vid bad och bryggor.

Nästa möte blir lördag 4/8 kl 09.00.

TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

 

Vid protokollet                                                                                   Justeras

 

Marie-Louise Nordenborg                                                               Tommy Larsson

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.