180330

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1 för Källviks Samfällighetsförening fredagen den 30 mars 2018 i Gula Huset.


Närvarande:
Tommy Larsson (TL)
Ulf Färnhök (UF)
Bo Stenhammar (BS)
Magnus Lindblad (ML)
Marie-Louise Nordenborg (MN)
Per G Nilsson (PN)
Lotta Johansson (LJ)

§ 1 Mötet öppnas
TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
MN gick igenom protokollet från förra styrelsemötet.

§ 4 Ekonomi
UF gick igenom utfallet för 2017 och kommande budget. Samfälligheten har fortsatt god ekonomi och gjorde ett överskott 2017 på 117.122:-. Det beror delvis på att grönområdeskostnaderna och hemsidan inte har kostat så mycket som var budgeterat. Snöröjningen är en annan post som har blivit billigare än budgeterat.

§ 5 Rapport från Info-gruppen
Vid nedgrävningen av fiber så har en hel del förstörts under arbetets gång. Ledningar har grävts av och vägar delvis förstörts. Har man frågor gällande arbetet hänvisas till kommunen.
Representanter från styrelsen kommer tillsammans med representant från Västerviks kommun att genomföra en vägsyn senare i vår.

§ 6 Rapport från GVB-gruppen
Dykare kommer att bokas för att kontrollera bryggornas skick på undersidan.
Kommunen har varit ute och delvis godkänt avverkning av de träd som markerades förra året.
Årsstämman kommer att hållas söndagen den 6 maj på Stures Konditori.

TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

Vid protokollet

Marie-Louise Nordenborg

Justeras

Tommy Larsson

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.