Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8 för Källviks samfällighetsförening lördagen den 23 november 2013 i Gula Huset.


Närvarande:

Ordinarie ledamöter:
Tommy Larsson (TL)
Bertil Benderius (BB)
Ulf Färnhök (UF)
Marie-Louise Nordenborg (MN)
Sven Lilliedahl (SL)

Suppleanter
Lennart Fredriksson (LF)
Göran Samelius (GS)

§ 1 Mötet öppnas
TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
MN gick igenom protokollet från senaste styrelsemötet.

§ 4 Ekonomi
UF informerade om att ekonomin är fortsatt god.

Beslutades att Gertie Gambe inte längre ska ha fullmakt till samfällighetens konton och inte heller betala föreningens fakturor. Det kommer i fortsättningen att skötas av vår redovisningsbyrå.

Den som beställer ett arbete ska få fakturan skickad till sin egen adress för att kunna godkänna den. Fakturan, i original, skickas sedan vidare till TL eller UF för attest, och de skickar i sin tur fakturan vidare till Desai för betalning och arkivering

§ 5 Rapport från Info-gruppen
TL har kollat upp vad som gäller när budgetåret inte stämmer med styrelseåret, dvs de perioder styrelsen väljs på. Det är enligt redovisningsbyrån helt i sin ordning. Beslutades att inte göra någon förändring.

Datum för nästa års styrelsemöten och städdagar:

1 mars, styrelsemöte
2 maj, styrelsemöte
3 maj, städdag samt bomiläggning
6 juni, styrelsemöte
7 juni, städdag
28 juni, årsstämma + konstituerande möte
11 okt, städdag samt bomupptagning
12 okt, styrelsemöte

§ 6 Rapport från GVB-gruppen
Mellangärdet, som har haft problem med översvämningar, är utarrenderat och täckdikena kommer att åtgärdas av arrendatorn och markägaren enligt markägaren.

Besiktning av vägar och diken gjordes 2013-11-22. Åtgärder som bedömdes nödvändiga kommer ske så snart som möjligt.

I vinter kommer arbetet på Månberget att slutföras enligt det marklov som finns.

Risupplaget behöver göras i ordning till våren. Marken behöver skrapas och grovt grus läggas på.

Arbetet med att justera Noras stig är beställt.

En del av Hotellbryggans däck är nu utbytt.

Beslutades att köpa in bryggplats nr 77.

§ 6 B Hastighetsbegränsning inom Källvik
Styrelsen uppdrar åt vägansvarige Bertil Benderius att skriva till Länsstyrelsen i Kalmar län och begära att högsta tillåtna hastighet på Mellangårdsvägen, Månbergsvägen och Källviksbrunnsvägen ska vara 30 km/tim.

§ 7
Styrelsen hade bjudit in nya ägarna av Lennart Stenhammars sålda mark, Månberget AB, som representerades Rickard Sagent och Anders Hedliden. De informerade styrelsen om att de inte har några exploateringsplaner, utan vill att Källvik ska förbli som det är. Framtida trädfällningar sker som tidigare i samråd med styrelsen.

Nästa styrelsemöte blir lördagen den 1 mars kl 09.00.

TL tackade Nästa styrelsemöte blir preliminärt lördagen den 23 november kl 09.00.

TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

 

Vid protokollet
Marie-Louise Nordenborg

Justeras
Tommy Larsson

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.