Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7 för Källviks Samfällighetsförening lördagen den 12 oktober 2013 i Gula Huset.


Närvarande:

Ordinarie ledamöter:
Tommy Larsson (TL)
Bertil Benderius (BB)
Ulf Färnhök (UF)
Marie-Louise Nordenborg (MN)
Sven Lilliedahl (SL)

Suppleanter
Lennart Fredriksson (LF)
Lars Ödkvist (LÖ)

§ 1 Mötet öppnas
TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
UF gick igenom protokollet från senaste styrelsemötet.

§ 4 Ekonomi
UF informerade om att det inte finns något särskilt att rapportera angående ekonomin.

§ 5 Rapport från Info-gruppen
TL informerade om att livbojar är beställda. Containers för sopor är beställda och finns redan på plats.

Föregående beslut ang styrelsens arvoden korrigerades och ska vara enligt följande:

Ordföranden och ledamöter, 5 000 kr per år
Suppleanter, 2 500 kr per år
Revisorer, 1 000 kr per år

§ 6 Rapport från GVB-gruppen
Vägar och diken kommer besiktigas under hösten och erforderligt underhåll kommer ske i vår. Annas stig är nu lagad och iordninggjord.

Vissa stenar som spärrar av vägen kommer tillfälligt att flyttas undan för att underlätta snöröjningen.

Noras stig kommer att justeras till våren.

SL har tillsammans med Aleglo Bygg besiktat Hotellbryggan. De måste bitvis byta ut en del av däcket. En årlig genomgång kommer fortsättningsvis att göras, varvid ett successivt byte av dåliga brädor kommer ske.

Nästa styrelsemöte blir preliminärt lördagen den 23 november kl 09.00.

TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

Vid protokollet
Marie-Louise Nordenborg

Justeras
Tommy Larsson

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.