Protokoll från styrelsemöte nr 6, den 21 september 2013, kl 09.00.

Närvarande:
Tommy Larsson, Bertil Benderius, Sven Lilliedahl, Lars Ödqvist, Håkan Girell, Göran Samelius, Lennart Fredriksson och Ulf Färnhök.

§ 1
Ordföranden Tommy Larsson hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2
Dagordningen fastställdes med följande tillägg:

- Arvoden till styrelseledamöter och revisorer

- Erbjudande om nya livbojar

- Erbjudande om installation av fibernät

§3
Föregående mötesprotokoll - konstituerande sammanträde - gicks igenom och lades till handlingarna.

§4a
Periodiseringsproblem mellan bokföringsår/budgetår
Styrelsen diskuterade Bertil Benderius synpunkter på förhållandet mellan budget och utfall. Vår nominering spänner över två budgetår. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för ett bokföringsår vilket innebär två styrelser om inte alla blir omvalda. Periodiseringsproblem kan även uppstå mellan åren.
Beslut: Ordföranden undersöker frågan med hjälp av revisorerna och Björn Mortimer.

§4b
Ändrad behörighet
Beslut: Styrelsen beslutar att Stefan Desai (610426-0390) på företaget Desai Ekonomi AB Harstenagatan 5, 582 78 Linköping, ska ha behörighet att på Postgirokontot betala attesterade fakturor ställda till Källviks Samfällighetsförening org. nr 716404-7131.
Behörigheten omfattar följande konton:
Källviks Samfällighet 477 46 85-4
Betongbryggan 429 35 08-0
Träbryggan 40 14 70-0
Wivassen 429 34 03-4
Städpengar 62 65 44-1

§4c
Ränta på innestående medel
Beslut: Styrelsen beslutar att ordföranden och Ulf Färnhök i samråd med Stefan Desai ska vidta åtgärder för att få bättre avkastning på föreningens innestående medel.

§4d
Arvoden för styrelseledamöter och revisorer

Beslut: Styrelsen beslutar att följande arvoden ska utgå för år 2013.
Ordföranden 5 000 kr per år
Styrelseledamöter och suppleanter 2 500 kr per år
Revisorer 1 000 kr per år

§5
Info-gruppen meddelade att föreningens hemsida har haft problem med virus. Hemsidan kommer att uppdateras i samband med att vi byter system och webbmaster. Från styrelsen framfördes att det är önskvärt med större textstorlek på hemsidan pga läsarnas relativt höga ålder.

§6
GVB-gruppen rapporterade bl a följande:

- En bryggsektion på Wivassenbryggorna behöver på sikt bytas ut. Bryggföreningen har god ekonomi för denna investering.

- Betongbryggan kommer att ses över våren 2014

- En översyn ska även ske av hur båtplatserna disponeras. Större båtar har för trånga platser. Ej använda båtplatser kommer ev att köpas tillbaka.

- Stäckningen av Noras stig vid pensionatet behöver justeras. Skyltar är klara att sättas upp. Underhållet av stigen bör kunna skötas av grönområdet i dialog med Bo Stenhammar alt nya ägare till Aleglo 3:9.

- Infartsvägarna är under förra året belagda med grus. Grusbeläggning av stickvägar planeras. Problemen med skador i branta backar (bl a Annas väg) efter häftiga regn ska åtgärdas efter konsultation med expertis.

- Översvämningarna på Mellangårdsgärdet tas upp med markägaren Roger Jonsson av ordföranden och Bertil Benderius. En dikesplan för hela området ska även aktualiseras.

- Lennart Stenhammars försäljning av fastigheten Aleglo 3:8 (samfälld mark) till Månberget AB diskuterades. Företrädare för Månberget AB är inbjudna till nästa styrelsemöte.

§7
Övriga frågor

- Klagomål på lösspringande hundar och kvarlämnade hundexkrement inom området har framförts till styrelsen. Efter diskussion konstaterade styrelsen att man inte kan införa särskilda restriktioner inom området utöver vad som stipuleras i Västerviks kommuns allmänna ordningsföreskrifter, beslutade 2005-12-15.

- Styrelsen uppmanar därför hundägare att alltid plocka upp fast orenlighet efter sina hundar samt att handha hundarna på ett sådant sätt att övriga boende i området inte störs.

- Ordföranden har erbjudits att föreningen kan få inköpa nya livbojar av försäkringsbolaget Trygg Hansa.

Beslut: Efter inventering av områdets livbojar ca 8-10 st ska nya bojar inköpas.

- Ordföranden har kontaktats om det finns intresse för att ansluta Källviks Samfällighet till fibernät.

Beslut: Styrelsen tackar nej pga att kostnaderna troligen blir höga, det blir ett omfattande grävningsarbete inom området och att flertalet medlemmar i samfälligheten är sommarboende och sannolikt ointresserade.

§8
Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 12 oktober 2013 kl 09.00 i Gula huset.
Eftersom det är städdag samma datum kommer ordföranden att lämna praktiska informationer på föreningens hemsida.

§9
Ordföranden tackade för intressanta inlägg och avslutade mötet.


Tommy Larsson
ordf

Ulf Färnhök
tf sekr

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.