Protokoll fört vid styrelsemöte för Källviks Samfällighetsförening lördagen den 2 juni 2013 i Gula Huset.


Närvarande:

Ordinarie ledamöter
Tommy Larsson (TL)

Bertil Benderius (BB)

Marie-Louise Nordenborg (MN)

Sven Lilliedahl (SL)

Suppleanter
Håkan Girell (HG)

§ 1
Mötet öppnas

TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2
Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 3
Föregående mötesprotokoll

MN gick igenom protokollet från senaste styrelsemötet.

§ 4
Ekonomi.

TL informerade om att det inte finns något särskilt att rapportera angående ekonomin

§ 5
Rapport från Info-gruppen.

TL gick igenom verksamhetsberättelsen för 2012 och budget för 2014. Verksamhetsberättelsen kommer att skrivas under som den är och budgeten ska bara justeras med några små ändringar.

TL och BB kommer att ta kontakt med markägaren för att diskutera hur vi går vidare med Mellangårdsgärdet som fortfarande är översvämmat. Det är mycket vatten även på andra ställen runt om i Källvik, även om det inte är översvämmat. Dikena kommer att prioriteras framöver så att vattnet ska kunna rinna av.

§ 6
Rapport från GVB-gruppen.

Med anledning av att styrelsen mottagit en skrivelse från Inger Sandelius angående biltrafiken i området kring Stenhammarstigen (mellan Källviksbrunnsvägen och Månbergsvägen) beslutade styrelsen att se över vad som utgör väg och gångväg inom området samt hur dessa ska markeras och begränsas för i byggnadsplanen avsett ändamål.

Månbergsvägen, Mellangårdsvägen och Källviksbrunnsvägen har nu grusats i ett första steg, där planen är att fortsätta lägga på slityta för att på sikt få ett bättre vägnät. Samtliga vägar är saltade. Vi planerar att salta matarvägarna en eller två gånger till under sommaren.

Anna Fröjd, i styrelsen, kommer att se över skötseln av vissa gräsmattor som är av allmänt intresse för samfälligheten (hon var inte närvarande i söndags).

Styrelsen kommer att anpassa skyltning av hastighet på Månbergsvägen efter vägverkets anvisning. Innan beställning av nya skyltar (blå), kommer Tommy att stämma av med Vägverket om vi får godkänt med den skyltning som är idag. Den förnyade prövningen orsakas av att regler för hastighetsbegränsningar ändrats sedan tidigare ansökan.

Avverkningen av träd fortsätter som planerat.

Årsstämman äger rum lördag 29 juni. Den kommer för sista gången att hållas på Pensionatet.

TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

 

Vid protokollet

Marie-Louise Nordenborg

 

Justeras

Tommy Larsson

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.