Protokoll fört vid styrelsemöte för Källviks Samfällighetsförening lördagen den 4 maj 2013 i Gula Huset.


Närvarande:

Ordinarie ledamöter
Tommy Larsson (TL)

Anna Fröjd (AF)

Gertie Gambe (GG)

Bertil Benderius (BB)

Marie-Louise Nordenborg (MN)

Sven Lilliedahl (SL)

Suppleanter
Lena Hultdin (LH)

§ 1
Mötet öppnas

TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2
Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 3
Föregående mötesprotokoll

TL gick igenom protokollet från senaste styrelsemötet.

§ 4
Ekonomi.

GG informerade om ekonomin.

§ 5
Rapport från Info-gruppen.

2013-04-15 var sista dagen att lämna in ytterligare synpunkter till Västerviks kommun angående den nya detaljplanen för Aleglo 3:9. Eftersom styrelsen inte har ändrat sin ståndpunkt i fråga om ny detaljplan beslutades att tidigare samrådsyttrande gäller.

Bo Stenhammar var inbjuden med anledning av nyttjanderättsavtalet. Familjen Stenhammar är mycket positiva till nyttjanderättsavtalet som är upprättat och ska gälla i 25 år. Avtalet håller på att skrivas under av familjen och styrelsen.

Det har inkommit ett ärende till styrelsen från kommunen. Det gäller en utbyggnad där byggnaden blir 0,2 m högre än vad som är högsta tillåtna höjd i Källvik. Beslutades att ej lämna in någon erinran eftersom det inte stör samfälld mark.

§ 6
Rapport från GVB-gruppen.

Grusningen av Mellangårdsvägen, Månbergsvägen och Källviksbrunnsvägen kommer att göras under maj månad, och då kommer även dikning att utföras på en del av Källviksbrunnsvägen, i höjd med Ekbergsvillan.

Många diken runt om i Källvik är eftersatta och igenvuxna, så därför ska vi ägna oss lite extra åt det vid nästa städning, för att undvika framtida översvämningar.

Vi skall följa upp eventuella anmärkningar från protokoll fört vid Vägverkets besiktning av vårt vägnät. Eventuellt måste vi byta ut våra 30 skyltar mot blå 30 skyltar (rekommenderad hastighet).

Årsstämman äger rum lördag 29 juni. Den kommer för sista gången att hållas på Pensionatet.

TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

Nästa möte äger rum söndag 2 juni 2013 kl 09.00.

 

Vid protokollet

Marie-Louise Nordenborg

 

Justeras

Tommy Larsson

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.