Protokoll fört vid styrelsemöte för Källviks Samfällighetsförening lördagen den 13 april 2013 i Gula Huset.


Närvarande:
Ordinarie ledamöter
Tommy Larsson (TL)

Anna Fröjd (AF)

Gertie Gambe (GG)

Bertil Benderius (BB)

Marie-Louise Nordenborg (MN)

Suppleanter
Sven Lilliedahl (SL)

§ 1
Mötet öppnas

TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2
Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 3
Föregående mötesprotokoll

TL gick igenom protokollet från senaste styrelsemötet.

§ 4
Ekonomi

GG informerade om ekonomin. Behållningen på kontona är god.

§ 5
Rapport från Info-gruppen.

2013-04-15 var sista dagen att lämna in ytterligare synpunkter till Västerviks kommun angående den nya detaljplanen för Aleglo 3:9. Eftersom styrelsen inte har ändrat sin ståndpunkt i fråga om ny detaljplan beslutades att tidigare samrådsyttrande gäller.

Nya hemsidan börjar bli klar, och den ser bra ut.

§ 6
Rapport från GVB-gruppen.

BB informerade om att grusningen av Mellangårdsvägen, Månbergsvägen och Källviksbrunnsvägen kommer att grusas i mitten av maj, till en kostnad av ca 50 000:-. Det kommer sedan att göras en gång per år, i några år framöver, för att få ett ytskikt.

Skogsröjningen på Månberget har påbörjats och kommer att fortsätta nästa vinter.

Styrelsen beslutade att vårbrevet har spelat ut sin roll och kommer att utgå. Informationen kommer istället att fås via verksamhetsberättelsen.

SL informerade om att dykare kommer att inspektera bryggorna inom kort (så snart isen försvunnit).

Årsstämman äger rum lördag 29 juni.

TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet. Nästa möte äger rum lördag 4 maj 2013 kl 14.30.

 

Vid protokollet

Marie-Louise Nordenborg

 

Justeras

Tommy Larsson

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.