Protokoll fört vid styrelsemöte för Källviks Samfällighetsförening lördagen den 2 mars 2013 i Gula Huset.


Närvarande:

Ordinarie ledamöter
Tommy Larsson (TL)

Anna Fröjd (AF)

Bertil Benderius (BB)

Suppleanter

Lars Ödqvist (LÖ)

§ 1
Mötet öppnas

TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2
Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 3
Ny detaljplan för Aleglo 3:9

Ett förslag till ny detaljplan för Aleglo 3:9 har tagits fram av Västerviks kommun. Detaljplanen har översänts till samfällighetsföreningen för samråd. Syftet med planen är att ändra gällande detaljplan som anger bostad, handel och parkering till att endast gälla bostad. Styrelsen inleder mötet med att besöka fastighet Aleglo 3:9 för att bilda sig en uppfattning av förslaget. Styrelsen kommer efter detta fram till följande invändningar till planen:

Det finns i nuvarande detaljplan mellan Aleglo 3:9 och Aleglo 3:142 ett x-område som ska hållas tillgängligt för gångtrafik.

Inom detta område finns idag en stig som samfälligheten har bekostat

I förslaget till ny detaljplan finns detta inte med.

Viktigt att tydliggöra restriktioner gällande hägnader, häckar eller motsvarande i den gamla delen av Källvik.

Bra och konstruktiv dialog förs med markägaren avseende stigen på fastigheten Aleglo 3:9 där alla parter är eniga om att möjlighet ska finnas även fortsättningsvis för allmänheten att använda denna stig.

Styrelsen kommer att lämna ett samrådsyttrande till Västerviks kommun. Detta yttrande bifogas som bilaga till detta protokoll.

§ 4
Framställan från Ronny Waldau om nedsättning av avgift.

Ekbergsvillan har genom avtal som tecknades 2003 årligen debiterats tre (3) årsavgifter för fastigheten Aleglo 3:142. Detta på grund av att näringsverksamhet bedrivs gällande rumsuthyrning i mindre omfattning på fastigheten. Detta föranleder därmed större slitage på samfällighetens gemensamhetsanläggningar. Från 2013 kommer verksamheten att bedrivas i en något annorlunda form vilket kommer att innebära mindre slitage på samfällighetens gemensamhetsanläggningar. Styrelsen beslutar därmed att den årliga debiteringen för fastighet 3:142 ska minskas till två (2) årsavgifter.

TL tackade avslutade mötet.

Nästa möte äger rum fredag 29 mars 2013 kl 09.00.

Vid protokollet
Tommy Larsson

Justeras
Anna Fröjd


BILAGA

130304

Till Kommunledningskontoret

Fabriksgatan 21

593 80 Västervik

Samrådsyttrande gällande ny Detaljplan för Aleglo 3:9, Loftahammar, Västerviks kommun.

I nuvarande detaljplan finns mellan Aleglo 3:9 och Aleglo 3:142 ett x-område, ca 25 meter brett, som ska hållas tillgängligt för allmän gångtrafik. Inom detta område på fastigheten 3:9 finns idag en gångväg, som bekostats av Källviks samfällighetsförening, vilket gör det möjligt att på ett enkelt sätt ta sig ner till Källviken. I förslag till ny detaljplan för området finns detta x-område inte med vilket samfällighetsföreningen ifrågasätter. Ett starkt önskemål från samfällighetsföreningen är att möjligheten att använda denna stig ska finnas även fortsättningsvis, bredden på x-området bör vara minst stigens bredd.

I nuvarande detaljplan för området finns även en bestämmelse att det inte är tillåtet att ha hägnader, häckar eller motsvarande i tomtgräns i den gamla delen av Källvik. Denna bestämmelse finns inte med i förslaget till ny detaljplan. Detta är en bestämmelse som kan tyckas föråldrad men den bidrar till att behålla områdets hundraåriga karaktär och signum.

Den nya detaljplanen berör en mycket känslig del av Källvik och stor hänsyn bör tas till att bevara den gamla karaktären på området.

Källviks samfällighetsförening genom

Tommy Larsson, ordförande

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.