Protokoll fört vid styrelsemöte för Källviks Samfällighetsförening söndagen den 14 oktober 2012 i Gula Huset.


Närvarande:

Ordinarie ledamöter
Tommy Larsson (TL)

Anna Fröjd (AF)

Gertie Gambe (GG)

Per Wramborg (PW)

Bertil Benderius (BB)

Marie-Louise Nordenborg (MN)

Suppleanter
Lena Hultdin (LH)

§ 1
Mötet öppnas

TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2
Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 3
Föregående mötesprotokoll

TL gick igenom protokollet från senaste styrelsemötet.

§ 4
Ekonomi

GG informerade om ekonomin. Behållningen på kontona är följande:

Föreningskontot: 291.804 kr

Träbryggan: 16.099 kr

Betongbryggan: 36.803 kr

Vivassenbryggan: 252.067 kr

“Straffavgift för utebliven städningskontot”: 15.100 kr

Diskussioner fördes angående arvoden kontra reseersättning.

§ 5
Rapport från Info-gruppen

Vår nya Web Master är utsedd och hon heter Pia Bergdahl, från Västerviks kommun.

Inkomna skrivelser behandlades.

PW har tagit fram ett arbetsmaterial i form av en PM daterad 120825 som berör Källviks samfällighetsförenings uppgifter främst ur ett rättsligt och formellt perspektiv. Fortsatta diskussioner fördes angående arbetsmaterialet.

Bland annat framkom att det finns ett behov av att skapa kontinuitet i styrelsearbetet, då nya kommer in i styrelsen. Vidare konstateras att det finns ett behov av att i styrelsen skapa en gemensam syn inåt och enighet utåt. För den skull föreslås att styrelsen skapar en pärm där samfällighetsföreningens och dess styrelses uppdrag preciseras utifrån bland annat formella perspektiv. Konkret ska pärmen bland annat innehålla aktuella byggnadsplaner och detaljplaner, förrättningar och avtal. Pärmen ska också innehålla föreningens stadgar. Vidare ska pärmen innehålla övergripande och långsiktiga tankar och planer om alla de olika markområden samfällighetsföreningen förvaltar, främst parkmarken och gångvägarna.

TL skaffar fram byggnadsplaner från kommunen.

§ 6
Rapport från GVB-gruppen

Beslutades att åtgärda vägarna på kort och lång sikt. Förutom Månbergsvägen så måste Mellangårdsvägen och Källviksbrunnsvägen också ses över.

Skylten till ”Mattias väg” har försvunnit för andra gången. En ny skylt beställs.

För att städningen ska fungera så måste samfälligheten ha kontaktpersoner att vända sig till för att få ut information inför städdagarna. AF tar fram ett dokument om vad varje grönområde har för ansvar.

BB informerade om kommande trädfällning. Markerade träd på Månberget kommer att tas ned under vinterhalvåret. Skogen bakom risupplaget kommer också att gallras under vintern.

Beslutades att köpa in hinkar, skurborstar och skrapor till bryggorna.

TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

Nästa möte äger rum fredag 29 mars 2013 kl 09.00

 

Vid protokollet

Marie-Louise Nordenborg

 

Justeras

Tommy Larsson

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.