Protokoll fört vid styrelsemöte för Källviks Samfällighetsförening söndagen den 5 augusti 2012 i Gula Huset.


Närvarande:

Ordinarie ledamöter
Tommy Larsson (TL)

Anna Fröjd (AF)

Gertie Gambe (GG)

Per Wramborg (PW)

Bertil Benderius (BB)

Marie-Louise Nordenborg (MN)

Suppleanter
Håkan Girell (HG)

Lars Ödkvist (LÖ)

Lena Hultdin (LH)

§ 1
TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2
PW har varit i kontakt med Trafikverket Region Syd i Kalmar och på styrelsens begäran fått skriftligt besked om att verket inte har möjlighete eller ambitioner att medverka ekonomiskt till en nybeläggning/hårdgörning av väg inom vårt område. Därutöver meddelade Trafikverket att det inom verket för närvarande förs diskussioner om hur reglerna för framtida ersättningar för vägar, som föreningar belagt ska vara utformade. Det är idag en öppen fråga enligt Trafikverket. Det idag utgående bidraget vi har på 14.000 kr per år kan sålunda i framtiden komma att reduceras i väsentlig mån, kanske upp till 40 % för en planerad hårdgjord väg av vår kategori och trafikklass. Även det kommunala bidraget  Samfälligheten idag har, 6.600 kr per år, kan komma att helt upphöra vid en hårdgörning.

Mot ovanstående bakgrund har, dels de ekonomiska förutsättningarna för hårdgörning förändrats, dels rådande ovisshet om fortsatta bidrag till hårdgjorda vägar sammantaget fått till följd att styrelsen beslutar att inte kalla till en extra föreningsstämma i frågan.

§ 3
Styrelsen har mottagit en ansökan från Föreningen Brunnshusets Vänner, som förvaltar och sköter om Brunnsmuseet, om ekonomiskt bidrag för utförd upprustning av
Brunnshuset. Styrelsen avslår ansökan med motiveringen att museet inte ryms inom ramen för vad Samfälligheten är ålagd ansvara för. Styrelsen beslutar dock att ersätta Brunnshusets Vänner med 3.000 kr för utförda markarbeten i anslutning till museet och framhåller samtidigt att styrelsen mycket uppskattar det arbete som läggs ned på Brunnshuset.

§ 4
Styrelsen beslutade att Göran Hedliden köper in en boj till Barnbadet.

§ 5
Mötet den 11 augusti är inställt.

Mötet den 8 september är flyttat till söndagen den 2 september (utställningshelgen)

Därefter är följande möten inbokade:

Söndag 14 okt 2012 (städhelg)

Lördag 30 mars 2013 (Påskafton)

Samtliga möten kl 9.00-11.00 i Gula Huset

Styrelsen kompletterar senare med ytterligare möten för 2013.

§ 6
TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet. Nästa möte äger rum söndag 2 september.

 

Vid protokollet

Marie-Louise Nordenborg

 

Justeras

Tommy Larsson

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.