Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 2 för Källviks samfällighetsförening fredagen den 30 maj 2014 i Gula Huset.


Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Tommy Larsson (TL)
Anna Fröjd (AF)
Bertil Benderius (BB)
Ulf Färnhök (UF)
Marie-Louise Nordenborg (MN)

Suppleanter
Håkan Girell (HG)
Lennart Fredriksson (LF)
Göran Samelius (GS)

§ 1 Möte öppnas
TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll
HG gick igenom protokollet från senaste styrelsemötet.

§ 4 Ekonomi
UF informerade om att ekonomin är fortsatt god.

Revisorerna har gått igenom räkenskaperna utan anmärkning.

Efter att ha fört en diskussion med Desai Ekonomi, tog UF upp frågan om att föreningen skulle införa ettårsbudget i stället för tvåårsbudget. Det skulle innebära att det blir enklare att följa upp i framtiden.

§ 5 Rapport från Info-gruppen
Det har inkommit en motion som handlar om gångvägar och förvaltningen av gemensamhetsanläggningen, som kommer att beredas inför årsstämman lördagen 28 juni.

§ 6 Rapport från GVB-gruppen
Samfälligheten har tagit emot en bänk i gåva, som står placerad vid barnbadet.

Samfälligheten har nu tagit över gräsklippningen nere vid Brunnshuset.

Flotten vid vivassenbadet är i dåligt skick och kommer att renoveras innan den placeras i vattnet.

Samtliga vägar är nu grusade och saltade inom området.

Det har kommit in önskemål om avverkning runt Mattias väg. Ett förslag på avverkning kommer att tas fram.

Styrelsen hade noterat att det inom området satts upp vissa informationsskyltar som saknade styrelsens tillstånd. Styrelsen ställer sig i och för sig positiv till att skyltar kan få anslås i gemensamma angelägenheter som rör området men erinrar medlemmarna om att sådana skyltförslag först ska underställas styrelsen för godkännande. Styrelsen beslutade att nu uppsatta, icke tillståndsgivna, skyltar skulle avlägsnas.

Årsstämman kommer i år att hållas på Stures Café lördag 28 juni med registrering kl 09.00 och stämma kl 09.30.

TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

Vid protokollet
Marie-Louise Nordenborg

Justeras
Tommy Larsson

 

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.