Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 1 för Källviks samfällighetsförening lördagen den 1 mars 2014 i Gula Huset.


Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Tommy Larsson (TL)
Anna Fröjd (AF)
Bertil Benderius (BB)
Ulf Färnhök (UF)
Sven Lilliedahl (SL)

Suppleanter
Håkan Girell (HG)

§ 1 Sammanträdets öppnande
TL öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordningen
Utsänd dagordning fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll
TL gick igenom protokollet från senaste styrelsesammanträdet.

§ 4 Ekonomi
UF rapporterade från hans och TL:s möte med Desai Ekonomi som handhar den kamerala förvaltningen av Föreningen. Föreningens ekonomi är fortsatt god och verksamhetsåret 2013 kommer att ge ett litet överskott på preliminärt cirka kr 40.000 före bokslutsdispositioner. Den stora utgiftsposten 2013 berör vägarna och plogningen till följd av den snörika vintern.

I syfte att få till stånd en bättre ränta på innestående bankmedel, något som diskute-
rades på förra årets föreningsstämma, har styrelsen beslutat avsluta kontot i Handels-
banken och ersätta det med ett nytt konto i Nordea med bättre räntevillkor.

§ 5 GVB-frågor
BB informerade om att grusning av alla vägar kommer att ske under våren. Vidare att avverkning av träd på Månberget pågår och kommer att slutföras under våren. Beträffande Föreningens ansökan om hastighetsbegränsning 30 km inom området har, informerade UF, länsstyrelsen ännu inte beslutat i frågan. Länsstyrelsen har inhämtat remissvar från Trafikverket och Polismyndigheten Kalmar län samt Västerviks kommun.

Beträffande Roger Jonssons ansökan till Västerviks kommun om ändring av detaljplan för hans fastighet Aleglo 1:37 för tillskapande av tre nya tomter för fritidshus vid Mästers Runda, har, informerade HG, ingenting ännu skett i ärendet annat än att kommuntjänstemän i höstas besökt platsen för att skapa sig en bild inför ärendets fortsatta hantering.

§ 6 Sammanträdets avslutande
TL avslutade sammanträdet med besked att kommande styrelsesammanträden äger rum
fredagen den 30 maj samt på Nationaldagen fredagen den 6 juni kl. 9.00 i Gula Huset.

Vid protokollet
Håkan Girell

Justeras
Tommy Larsson

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.