Protokoll fört vid konstituerande möte med styrelsen för Källviks Samfällighetsförening lördagen den 28 juni 2014 på Stures Bageri


Stämman öppnas

Närvarande:
Ordinarie ledamöter
Tommy Larsson (TL)
Bertil Benderius (BB)
Marie-Louise Nordenborg (MN)

Suppleanter
Håkan Girell (HG)
Lennart Fredriksson (LF)
Lotta Johansson (LJ)

§ 1
TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2
Den nya styrelsen konstituerades enligt följande:
Ordförande: Tommy Larsson
Vice ordförande: Anna Fröjd (AF)
Kassör: Ulf Fernhök (UF)
Sekreterare: Marie-Louise Nordenborg
Ledamöter: Bertil Benderius Göran Samelius (GS)
Suppleanter: Lars Ödkvist (LÖ) Håkan Girell Lennart Fredriksson Lotta Johansson

§ 3
Närvarande medlemmar presenterade sig för varandra och hälsade Lotta Johansson välkommen till styrelsen.

§ 4 Tecknande av föreningens firma
Ordförande TL, vice ordförande AF, kassör UF tecknar firma var för sig.

§ 5 Mötestillfällen under hösten
Lördag 9 aug 2014

Lördag 12 okt 2014

Samtliga kl 9.00-11.00 i Gula Huset

§ 6
TL tackade och avslutade mötet. Nästa möte äger rum lördag 9 augusti i Gula Huset kl 09.00 – 11.00.

Vid protokollet

Marie-Louise Nordenborg

Justeras

Tommy Larsson

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.