Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3 för Källviks Samfällighetsförening söndagen den 14 september 2014 i Gula Huset


Närvarande:
Ordinarie ledamöter
Tommy Larsson (TL)
Anna Fröjd (AF)
Bertil Benderius (BB)
Göran Samelius (GS)
Marie-Louise Nordenborg (MN)

Suppleanter
Lotta Johansson (LJ)

§ 1 Mötet öppnas
TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
TL gick igenom protokollet från stämman.

Önskemålet som lämnades in till förra stämman om bl a en stig till Kamrer Karlssons berg togs upp och behandlades på höstens styrelsemöte, men kom aldrig med i något protokoll. Stigen till Kamrer Karlssons berg iordningställdes dock ganska omgående efter stämman 2013.

Beslutades att lämna årets inkomna ärende om gångvägar och förvaltningen av gemensamhetsanläggningen i samfälligheten till lantmäteriet, som en extern opartisk part. Ansvarstagandet gentemot exploatörerna ska också granskas. Därefter kommer ärendet att behandlas av styrelsen.

§ 4 Ekonomi
Samfälligheten har nu fört över likvida medel från plusgirot till sparkonto med ränta. Totalt har samfälligheten f n drygt 400 tkr placerade på två 3 månaders sparkonto med olika förfallodagar.

Beslutades att förenkla redovisningen för de olika bryggkommittéerna vid årsskiftet 2014/2015.

Under hösten kommer Desai att i samråd med styrelsen se över föreningens kontoplan samt upprätta ett databaserat budgetuppföljningssystem. Ny kontoplan samt nytt budgetuppföljningssystem kan börja gälla från årsskiftet.

Beslutades att återgå till tvåårsbudget igen.

§ 5 Rapport från Info-gruppen
Samfälligheten har tillstyrkt att fastighet 1:32, 1:126 och 13:1 anslutit sig till de kommunala vatten och avloppsnäten, då detta är ett servitut inom samfälligheten. Ärende H14301.

Samfälligheten har även tillstyrkt ansökan om att höja upp marken utanför tomtgräns på Sorglösa brunns väg 30. Det kommer inte att påverkar den samfällda marken.

§ 6 Rapport från GVB-gruppen
Beslutades att ta bort stenen vid Doktor Cars väg. Istället kommer en gräsmatta att anläggas, som visar att det är en stig och inte en väg.

Beslutades även att inte göra något farthinder vid Ekbergsvillan/Panget. När vägverket flyttade staketet och gjorde vägen smalare, blev det nästan som ett farthinder.

Både beslutet om stenen vid Doktor Cars väg och att inte göra något farthinder vid Ekbergsvillan/Panget kommer att utvärderas om ett år.

Avverkning runt Mattias väg kommer att ske efter årsskiftet.

Beslutades att utgrävning av diket bredvid barnbadet kommer att beställas. Det utgrävda kommer sedan att användas till att fylla igen de stora håligheter som bildats vid Hallmarekorset.

Beslutades att fylla igen asfaltsgroparna vid infarten till Månbergsvägen.

 

Nästa möte hålls söndagen 12 oktober kl 09.00.

 

TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

 

Vid protokollet

Marie-Louise Nordenborg

 

Justeras

Tommy Larsson

 

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.