Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4 för Källviks Samfällighetsförening söndagen den 12 oktober 2014 i Gula Huset.


Närvarande:
Ordinarie ledamöter
Tommy Larsson (TL)
Anna Fröjd (AF)
Ulf Färnhök (UF)
Bertil Benderius (BB)
Göran Samelius (GS)
Marie-Louise Nordenborg (MN)

Suppleanter
Lotta Johansson (LJ)
Håkan Girell (HG)
Lennart Fredriksson (LF)

§ 1 Mötet öppnas
TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
MN gick igenom föregående protokoll.

§ 4 Ekonomi
UF informerade om ekonomin, som är fortsatt god. Dock kommer samfälligheten i år att få ett underskott på ca 50 000 kr, vilket är väntat efter allt arbete som gjorts under året med vägar och diken m m.

Beslutades att avvakta med förenklingen av redovisningen för de olika bryggkommittéerna. Stig Granat var med en stund på mötet och informerade om vad styrelsen bör tänka på inför en förändring av redovisningen. TL och UF undersöker förutsättningarna.

§ 5 Rapport från Info-gruppen
Det har inkommit önskemål om att ta ned 3-5 björkar på södra delen av badet vid Vivassen. Det har även inkommit förslag om påfyllning av sand. Styrelsen ger grönområdet i uppdrag att komma in med ett förslag om vad som behöver göras vid badet.

§ 6 Rapport från GVB-gruppen
BB informerade om att många backar i området tar stryk när det regnar mycket. LF undersöker vad som kan göras för att behålla en bra kvalitet även i backarna. Övriga vägar har efter allt arbete som lagts ned fått en mycket bra kvalitet.

Ansökningsblanketten för att fälla träd som ligger på samfällighetens hemsida har inte gått att skriva ut på ett bra sätt. TL ser till så att blanketten blir korrekt. BB kommer att undersöka om vi kan förenkla rutinen vid trädfällningsansökan.

 

Nästa möte kommer att hållas i februari i Linköping. Datum är ännu inte bestämt.

 

TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

 

Vid protokollet

Marie-Louise Nordenborg

 

Justeras

Tommy Larsson

 

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.