Protokoll fört vid Konstituerande möte med styrelsen för Källviks Samfällighetsförening söndagen den 3 maj 2015 på Stures bageri i Loftahammar


Närvarande:
Ordinarie ledamöter
Tommy Larsson (TL)
Bertil Benderius (BB)
Göran Samelius (GS)
Bo Stenhammar (BS)
Suppleanter
Håkan Girell (HG)
Ulf Färnhök (UF)
Magnus Lindblad (ML)
Ina Schauman (IS)

§ 1
TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 2
Den nya styrelsen konstituerades enligt följande: Ordförande: Tommy Larsson Vice Ordförande: Bertil Benderius Kassör: Ulf Färnhök Sekreterare: Marie-Louise Nordenborg Ledamöter: Göran Samelius, Bo Stenhammar Suppleanter: Håkan Girell, Liselott Johansson, Magnus Lindblad, Ina Schauman

§ 3
Närvarande medlemmar presenterade sig för varandra och hälsade de nya medlemmarna välkomna in i styrelsen.

§ 4
Tecknande av föreningens firma Ordförande TL, vice ordförande BB, kassör UF tecknar firma var för sig.

§ 5
Mötestillfällen under året. 7/6, 15/8, 12/9, 10/10, 31/10 Alla mötes tider är 09.00-11.00 i Gula Huset. /p>

§ 6
TL tackade och avslutade mötet. Nästa möte äger rum söndagen den 7 juni i Gula Huset kl. 09.00-11.00.

Tommy Larsson
Ordförande

 

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.