Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2 för Källviks samfällighetsförening fredagen den 3 april 2015 i Gula Huset.


Närvarande:
Ordinarie ledamöter
Tommy Larsson (TL)
Ulf Färnhök (UF)
Bertil Benderius (BB)
Suppleanter
Lars Ödkvist (LÖ)

§ 1 Mötet öppnas
TL öppnade mötet och konstaterade att mötet inte var beslutsmässigt varför vi enbart kommer att informera om och diskutera frågorna på dagordningen.

§ 2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
TL gick igenom föregående mötesprotokoll.

§ 4 Ekonomi
UF gick igenom bokslutshandlingarna och budget för 2015 och 2016 inför årstämman.

§ 5 Rapport från Info-gruppen
TL kommer till konstituerande sammanträdet att föreslå sammanträdestider och städdagar för 2015. Fortsatta kontakter med lantmäteriet i fråga om gemensamhetsanläggningarna kommer att tas. Önskemål om arvode alt reseersättning för bryggkommitténs ledamöter kommer att tas upp på årsstämman.

§ 6 Rapport från GVB-gruppen
BB informerade om att sedvanlig hyvling och saltning av vägnätet är beställt. Särskilda insatser kommer att göras i områdets branta backar.

§ 7 Övriga frågor
TL redovisade verksamhetsberättelsen som tillsammans med bokslutet för samfällighetsföreningen skrevs under av närvarande ordinarie ledamöter. Årsmötet äger rum, som tidigare meddelats, på Stures konditori den 3 maj kl 9.30. Stämmohandlingar kommer att finnas tillgängliga vid Gula Huset.

§ 8 Mötet avslutas
TL avslutade mötet och tillönskade alla en Glad Påsk!

 

Vid protokollet

Ulf Färnhök

 

Justeras

Tommy Larsson

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.