Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1 för Källviks Samfällighetsförening lördagen den 14 mars 2015 i Gula Huset.


Närvarande:
Ordinarie ledamöter
Tommy Larsson (TL)
Ulf Färnhök (UF)
Bertil Benderius (BB)
Göran Samelius (GS)
Marie-Louise Nordenborg (MN)

Suppleanter
Lotta Johansson (LJ)
Lars Ödkvist (LÖ)

§ 1 Mötet öppnas
TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
MN gick igenom föregående protokoll.

§ 4 Ekonomi
UF informerade om den ekonomiska ställningen som visar ett underskott i 2014 års verksamhet. Föreningen ekonomi är dock fortsatt god med samlade tillgångar på drygt 545 tkr.

§ 5 Rapport från Info-gruppen
Det har inkommit önskemål om att ta ned 3-5 björkar på södra delen av badet vid Vivassen. Det har även inkommit förslag om påfyllning av sand. Styrelsen har gett grönområdet i uppdrag att komma in med ett förslag om vad som behöver göras vid badet.

Lantmäteriet har fått i uppdrag att hjälpa oss att reda ut ansvarsfrågan vad gäller förvaltningen av gemensamhetsanläggningen.

Björn T Mortimer och Irene Henriksson från Valberedning kom och presenterade sig för styrelsen. Det blev ett trevligt avbrott där de pratade lite om vad det innebär att sitta i styrelsen, och även vad deras arbete går ut på.

§ 6 Rapport från GVB-gruppen
BB informerade om att många backar i området tar stryk när det regnar mycket. Vägunderhåll är beställt, och då kommer backarna att förstärkas ytterligare.

Ansökningsblanketten för att fälla träd som ligger på samfällighetens hemsida har inte gått att skriva ut på ett bra sätt. TL ser till så att blanketten blir korrekt. BB kommer att undersöka om vi kan förtydliga rutinen vid trädfällningsansökan.

De har nu börjat gallra bakom Mattias väg.

Nästa möte hålls i Gula huset kl 09.00 fredag 3 april 2015.

Årsstämman kommer att hållas 3 maj 2015 på Stures.

 

TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

 

Vid protokollet

Marie-Louise Nordenborg

 

Justeras

Tommy Larsson

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.