Protokoll nr 4/2015 fört vid styrelsemöte med Källviks samfällighetsförening söndagen den 7 juni 2015 i Gula Huset


Närvarande:
Ordinarie ledamöter
Tommy Larsson (TL)
Bertil Benderius (BB)
Ulf Färnhök (UF)
Göran Samelius (GS)
Bo Stenhammar (BS) )

Suppleanter
Håkan Girell, vid protokollet
Magnus Lindblad

§ 1 Mötet öppnas
TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordningen
Utsänd dagordning fastställdes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
TL gick igenom föregående mötesprotokoll.

§ 4 Ekonomi
UF rapporterade om aktuella läget i föreningens ekonomi som sammanfattningsvis är fortsatt god. Årsavgifterna för 2015 visar på god betalningsförmåga bland medlemmarna med några få undantag där betalningspåminnelser gått ut.

§ 5 Rapport från Info-gruppen
TL informerade om att två motioner inkommit inför 2016 års stämma.

§ 6 Rapport från GVB-gruppen (Grönområden, Vägar och Bryggor)
BS redovisade efter gårdagens städdag arbetsinsatserna från de olika grönområdena. Vissa önskemål hade framförts, bl a fällning av ytterligare några björkar och ny sand till Vivassenbadet. BS redogjorde för vissa problem med diket mellan Stenhammarstigen 1 och 2d – 2g. Styrelsen beslutade utreda förutsättningarna för att täcka diket aktuell sträckning. TL rapporterade om det vattenfyllda Mellangårdsgärdet som ännu inte åtgärdats av markägaren. Påstötning i ärendet genom TL:s försorg. GS informerade om aktuell status inom Bryggkommitténs arbete och lät meddela att kommittén på hemsidan i nästa vecka (24) publicerar bulletin 1/2015, som reglerar hur gällande Hamnförordning ska tillämpas vid uthyrning, mm av båtplatser.

§ 7 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 8 Mötets avslutande
TL avslutade mötet med beskedet att nästa styrelsemöte äger rum lördag 15 augusti i Gula Huset.

 

Vid protokollet

Håkan Girell

 

Justeras

Tommy Larsson

 

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.