Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5 för Källviks Samfällighetsförening lördagen den 15 augusti 2015 i Gula Huset


Närvarande:
Ordinarie ledamöter
Tommy Larsson (TL)
Ulf Färnhök (UF)
Bo Stenhammar (BS)
Marie-Louise Nordenborg (MN)

Suppleanter
Lotta Johansson (LJ)
Magnus Lindblad (ML)

§ 1 Mötet öppnas
Dagordningen fastställdes.

§ 2 Fastställande av dagordningen
Utsänd dagordning fastställdes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
MN gick igenom föregående protokoll.

§ 4 Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god.

Diskuterades om det vid större arbeten, t ex kostnader över ett halvt basbelopp, alltid ska tas in skriftliga offerter/anbud. Beslut i frågan tas på nästa styrelsemöte.

§ 5 Rapport från Info-gruppen
Det har inkommit två motioner till styrelsen. Arbetet med dessa kommer nu att startas upp och sedan redovisas på nästa årsstämma.

§ 6 Rapport från GVB-gruppen
Avverkningen av sjuka träd kommer att fortsätta under vintern. Även några björkar på Nyslätt, som skuggar stranden, kommer att tas ned.

Önskemål om att ta ned friska träd inom gamla delen av Källvik har inkommit till styrelsen. Det finns sedan några år ett marklov från kommunen som reglerar vilka träd inom denna del av Källvik som får tas ned. Detta innebär att önskemålet att ta ned ytterligare träd inte kan tillgodoses i dagsläget. Det finns även önskemål om att ansa och avgrena vissa tallar i strandkanten ner mot Källviken. Detta regleras inte heller i marklovet vilket innebär att vi inte kan/får avgrena dessa träd.

Konstaterades att täckdikningen på Mellangårdsgärdet fortfarande inte är gjort. Markägaren kommer att kontaktas.

Vid nästa städdag (10 oktober) ska vi laga de potthål som uppkommit under sommaren. Utvärdering av förändring vid Doktor Cars väg ska göras på nästa möte.

Nästa möte hålls i Gula huset kl 09.00 lördag 10 oktober 2015 TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

 

Vid protokollet

Marie-Louise Nordenborg

 

Justeras

Tommy Larsson

 

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.