Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6 för Källviks Samfällighetsförening lördagen den 10 oktober 2015 i Gula Huset


Närvarande:
Ordinarie ledamöter
Tommy Larsson (TL)
Ulf Färnhök (UF)
Bertil Benderius (BB)
Bo Stenhammar (BS)
Göran Samelius (GS)
Marie-Louise Nordenborg (MN)

Suppleanter
Lotta Johansson (LJ)
Magnus Lindblad (ML)
Ina Schauman (IS)

§ 1 Mötet öppnas
TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
MN gick igenom föregående protokoll.

§ 4 Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god.

Beslutades att det vid större arbeten, t ex kostnader över ett halvt basbelopp, alltid ska tas in skriftliga offerter/anbud.

§ 5 Rapport från Info-gruppen
Frågan om samfälligheten kan köpa upp samfälld mark har ställts till en markägare. Det finns dock inget intresse att sälja i nuläget.

§ 6 Rapport från GVB-gruppen
BS har uppdaterat ”Riktlinjer för områdesförvaltning”, som han även gick igenom med styrelsen. Den uppdaterade versionen kommer att läggas upp på hemsidan.

Källviksbrunnsvägens, Månbergsvägens och Mellangårdsvägens påfarter har under flera år varit undermåliga med stora potthål. Beslutades att lägga ny asfalt, ta bort gräskanter och skapa en bra bombering för att öka avrinning av vatten.

Beslutades att ”Vivassenmodellen” ska testas på Hotellbryggan vid iläggning och upptagning av bommar, då det har varit mycket svårt att organisera och administrera arbetet där. Det betyder att samtliga bommar läggs i och tas upp samtidigt. Det kommer inte att vara möjligt att ta upp ”sin” bom tidigare än det datum som är bestämt. Det är alltid första helgen i maj och andra helgen i oktober som gäller. Kan man av olika anledningar inte bära bommar så finns det annat man kan hjälpa till med, men man måste närvara. Det går bra att skicka någon annan som hjälper till, men det ska i så fall vara någon som inte redan har en båtplats som han/hon ansvarar för.

GS informerade om att dykare har inspekterat Hotellbryggans betongbrygga i sommar och sett att den har trasiga seaflex. Det kommer att kosta ca 100.000:- att renovera bryggan. Bryggkommittén får mandat att jobba vidare med frågan om att byta ut seaflex vid Hotellbryggan.

Beslutades att gästbojen längst ut på Hotellbryggan ska tas bort. Det sliter väldigt hårt på bryggan när stora båtar ligger förtöjda där. Det finns två gästplatser vid Vivassenbryggan som kan användas istället.

Beslutades att ta ner sjuka träd vid gamla tennisbanan och vid Stenhammars brygga efter godkännande från kommun och markägare.

Det nya underlaget på Doktor Cars väg kommer att utvärderas efter vintern.

Det har kommit in en förfrågan om att bredda infarten till en fastighet i Källvik. Styrelsen har inget emot det så länge man ser till att dränera så att inte diket läggs igen.

§ 7 Övriga frågor
BB informerade om att sandlådorna kommer att fyllas på inför vintern.

Vissa lampor i gatubelysningen på Månbergsvägen är trasiga. För att minimera kostnaderna, byts samtliga lampor ut vid samma tillfälle. TL kontrollerar om det är dags att byta lamporna.

Det har kommit in önskemål om sänkt hastighet på vägen till Loftahammar. ML skriver till Vägverket så att de kan komma ut och titta på vägen.

Nästa möte kommer att hållas i januari 2016. Återkommer om tid och plats.

TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

 

Vid protokollet

Marie-Louise Nordenborg

 

Justeras

Tommy Larsson

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.