Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2 för Källviks Samfällighetsförening fredagen den 25 mars 2016 i Gula Huset


Närvarande:
Ordinarie ledamöter
Tommy Larsson (TL)
Ulf Färnhök (UF)
Bo Stenhammar (BS)
Göran Samelius (GS)
Marie-Louise Nordenborg (MN)

Suppleanter
Lotta Johansson (LJ)
Magnus Lindblad (ML)

§ 1 Mötet öppnas
TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
UF gick igenom föregående mötes protokoll.

§ 4 Ekonomi
UF gick igenom budgeten. För att bibehålla vår starka ekonomi är det läge att höja tomtavgifterna med förslagsvis 200 kr för bebyggd tomt och 100 kr för obebyggd tomt fr o m 2017. Årsstämman 2016 får ta ställning till styrelsens förslag.

§ 5 Rapport från Info-gruppen
Den uppdaterade listan från Lantmäteriet skickas ut för sent. Den kommer till styrelsen när utskicket av årsavgifterna redan är gjort, vilket gör att adresserna inte är helt korrekta.

§ 6 Rapport från GVB-gruppen
BS gick igenom listan över de olika grönområdena. Nästan alla grönområden har nu en områdesansvarig.

Tillämpningarna kring iläggning samt upptagning av bommar samt uthyrning av bryggplatser och sjösättning av båtar kommer utförligt att redovisas i kommande "Bryggbulletin nr 2" som beräknas publiceras på hemsidan senast 15/4.

Beslutades att täckdika en sträcka på ca 10 meter av Stenhammarsstigen. Kostnaden för detta är 10 000 kr enligt offert. Bo Stenhammar deltog ej I beslutet.

§ 7 Övriga frågor
Västervik Miljö & Energi var inbjudna för att informera om bredbandsfrågan. De har redan startat upp på Tättö och inne i Loftahammar. Allt är förprojekterat men inte detaljprojekterat än.

Många som anmält sig finns inte med på listan över vilka som visat intresse. Västervik Miljö skulle se vad som hänt och bad styrelsen gå ut till medlemmarna och be dem kontrollera att kommunen verkligen tagit emot deras intresseanmälan.

Årstämman kommer att hållas den 8 maj på Stures Konditori.

TL tackade för bra diskussioner och avslutade mötet.

Vid protokollet

Marie-Louise Nordenborg

 

Justeras

Tommy Larsson

 

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.