Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1 för Källviks Samfällighetsförening lördagen den 5 mars 2016 i Gula Huset


Närvarande:
Ordinarie ledamöter
Tommy Larsson (TL)
Ulf Färnhök (UF)
Bertil Benderius (BB)
Göran Samelius (GS)

§ 1 Mötet öppnas
TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Eftersom endast fyra ledamöter var närvarande är styrelsemötet inte beslutsmässigt. Endast information och diskussion kommer att ske.

§ 2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med tillägg ” Information om bredbandsförfrågan” under § 7 Övriga frågor.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
TL gick igenom föregående mötes protokoll som därefter lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomi
UF rapporterade att bokslutsarbetet i det närmaste var klart. Föreningen får ett plusresultat på preliminärt 10 813 kr för 2015. De tre bryggföreningarna redovisar ett totalt resultat på drygt 72 000 kr; Betongbryggan 26,9 kkr, Träbryggan 6,4 kkr och Vivassenbryggan 39,4 kkr. Föreningens positiva resultat beror till stor del på extremt låga snöröjningskostnader under året. Eftersom omfattande asfalteringsarbeten kommer att göras under våren (ca 175 000 kr) blir det sannolikt ett stort underskott 2016 som får täckas med eget kapital. För att bibehålla vår starka ekonomi är det läge att höja tomtavgifterna med förslagsvis 200 kr för bebyggd tomt och 100 kr för obebyggd tomt fr o m 2017. Årsstämman 2016 får ta ställning till styrelsens förslag.

§ 5 Rapport från Info-gruppen
Eftersom hemsidan fungerar dåligt diskuterades att byta webbmaster. TL, GS och Magnus Lindblad får i uppdrag att till styrelsemötet den 25 mars lämna ett förslag. TL informerade om hur midsommarfirandet skall organiseras, bl a med delegerat ansvar till några lämpliga barnfamiljer. Årets stämma kommer att äga rum på Stures konditori den 8 maj med koppling till bomiläggning och städdag den 7 maj. OBS dessa datum har ändrats efter särskilt beslut. Motioner från Mats Petré om köp av samfälld mark samt åtgärder på Dr Cars väg tas upp på årsstämman. TL meddelade att två av tre berörda markägare inte är intresserade av att sälja sin mark till föreningen. Styrelsen kommer att utvärdera de gjorda åtgärderna på Dr Cars väg under sommaren

§ 6 Rapport från GVB-gruppen
BB informerade om planerat asfaltarbete under våren samt att avverkning av sjuka och döda träd har genomförts. Även skymmande björkar vid Vivassenbadet har avverkats. Samverkan med berörd markägare, Månberget AB, fungerar utmärkt. Risupplaget har tömts och ersättning för flis kommer att betalas till föreningen. GS meddelade att omfattande reparationsarbete, i storleksordningen 100 kkr , kommer att ske på Betongbryggan i vår. Likaså skall inspektion av samtliga bryggors fästanordningar genomföras av dykare under våren.

§ 7 Övriga frågor
TL informerade om att han kontaktats av Västerviks Miljö och Energi genom Eric Karlsson med förfrågan om intresse för fiberuppkoppling inom Källviks samfällighet. TL tar upp denna förfrågan på årsstämman. Om det finns intresse kan styrelsen hjälpa Västerviks Miljö och Energi med att organisera ett informationsmöte och ev enkät till föreningens medlemmar. Nästa möte hålls i Gula Huset fredagen den 25 mars kl 9.00. Det är angeläget att samtliga ordinarie ledamöter i styrelsen kan närvara för att skriva under verksamhetsberättelsen och bokslutet.

TL tackade för bra diskussioner och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ulf Färnhök

 

Justeras

Tommy Larsson

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.