Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4 för Källviks Samfällighetsförening lördagen den 13 augusti i Gula Huset


Närvarande:
Tommy Larsson (TL)
Ulf Färnhök (UF)
Bo Stenhammar (BS)
Magnus Lindblad (ML)
Göran Samelius (GS)
Marie-Louise Nordenborg (MN)
Rolf Johansson (RJ)

§ 1 Mötet öppnas
TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
TL gick igenom föregående mötesprotokoll.

§ 4 Ekonomi
UF rapporterade att kundreskontralistan är rensad och att alla nu betalat sina avgifter. Julirapporten är inte klar men allt tyder på att vårens budgetprognos håller, dvs ett underskott i år på 70-80 kkr beroende på de omfattande asfalteringsarbetena på infartsvägarna. Föreningens ekonomi blir fortsatt god tack vare de beslutade avgiftshöjningarna fr o m 2017.

§ 5 Rapport från Info-gruppen
Styrelsen har köpt in en ljudanläggning, så att den inte längre behöver hyras in till midsommarfirandet.

ML fortsätter att arbeta med att få till en hastighetssänkning på stora vägen förbi Källvik. Efter samtal med polisen ska han skicka in ytterligare en skrivelse där det framgår att det endast gäller sommartid.

BS kommer att representera styrelsen på ett projektmöte angående utbyggnaden av fiber i området.

TL, GS & ML skall träffa personen som sköter om nuvarande hemsida som ett steg i arbetet med att undersöka möjliga förbättringar & uppdateringar vad gäller Källviks hemsida.

§ 6 Rapport från GVB-gruppen
BS redogjorde för arbetet som utförts i området. Ny sand har kommit till badet vid Nyslätt. Potthålen har kommit tillbaka och ska åtgärdas. Slåtter är beställd till hösten efter frösättning.

ML informerade om att nya bryggordningen har införts och fungerar bra. Den kommer att följas upp och ändras vid behov.

Vassen vid barnbadet har vuxit till sig. Städområde 1 kommer att försöka att ta bort vassen vid kommande städdagar i år och nästa år. Om det inte lyckas måste vi köpa in tjänsten att få bort vassen ordentligt.

Avgränsningsbojarna vid barnbadet är trasiga och måste ersättas till nästa sommar.

§ 7 Övriga frågor
Styrelsen förlänger treårigt el-avtal med Vattenfall.

TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

Vid protokollet

Marie-Louise Nordenborg

Justeras

Tommy Larsson

 

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.