Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5 för Källviks Samfällighetsförening söndagen den 9 oktober 2016 i Gula Huset


Närvarande:
Tommy Larsson (TL)
Ulf Färnhök (UF)
Bo Stenhammar (BS)
Magnus Lindblad (ML)
Marie-Louise Nordenborg (MN)
Göran Samelius (GS)
Lotta Johansson (LS)
Ina Schauman (IS)
Rolf Johansson (RJ)

§ 1 Mötet öppnas
TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
MN gick igenom föregående mötesprotokoll.

§ 4 Ekonomi
Allt tyder på att vårens budgetprognos håller, dvs ett underskott i år på 70-80 kkr beroende på de omfattande asfalteringsarbetena på infartsvägarna. Föreningens ekonomi blir fortsatt god tack vare de beslutade avgiftshöjningarna fr o m 2017.

§ 5 Rapport från Info-gruppen
ML fortsätter att arbeta med att få till en hastighetssänkning på stora vägen förbi Källvik. Efter samtal med polisen ska han skicka in ytterligare en skrivelse där det framgår att det endast gäller sommartid.

BS har representerat styrelsen på ett projektmöte angående utbyggnaden av fiber i området. Det framkom bl a att utbyggnaden blir försenad till 2018.

Lantmäteriet håller på och röjer bland gamla servitut. Styrelsen undersöker vad det innebär för samfälligheten.

Årsmötet nästa år kommer att hållas söndagen den 7 maj.

§ 6 Rapport från GVB-gruppen
Beslutades att det behöver röjas nedanför Bondpaviljongen, i syfte att behålla den öppna parkkaraktären. BS ordnar med förnyat marklov från kommunen eftersom det går ut nu.

Pumphusen, både vid hotellbryggan och vid Vivassen, behöver målas. Det kommer att ske under våren.

Gästplatsen vid betongbryggan är åter i bruk, men nu endast för mindre båtar upp till 8 meter.

Bryggkommittén undersöker möjligheten att slå ihop betongbryggan och träbryggan. Styrelsen ser inga hinder mot en sådan hopslagning.

 

TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

Vid protokollet

Marie-Louise Nordenborg

Justeras

Tommy Larsson

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.