Kallelse till föreningsstämma 7 maj 2017


Stämman äger rum på Stures konditori söndagen den 7 maj.

Registrering från kl 09.00. Mötesförhandlingar kl 09.30.

Dagordning

1. Val av ordförande för stämman

2. Val av sekreterare för stämman

3. Val av två justeringsmän

4. Frågan om godkännande av kallelse till stämman och om stämman utlysts i behörig ordning

5. Styrelsens och revisorernas berättelser samt fastställande av balans- och resultaträkningar

6. Ansvarsfrihet för styrelsen

7. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

8. Ersättning till styrelsen och revisorerna

9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd och betalningsdatum

10. Val av styrelse och styrelseordförande

11. Val av revisorer

12. Val av valberedning

13. Val av brygg kommitté

14. Övriga frågor

15. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

VÄLKOMNA! Handlingar inför stämman finns tillgängliga vid Gula Huset i postlådan.

STYRELSEN

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.