Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3 för Källviks Samfällighetsförening söndagen den 27 augusti 2017 i Gula Huset.


Närvarande:
Tommy Larsson (TL)
Ulf Färnhök (UF)
Magnus Lindblad (ML)
Marie-Louise Nordenborg (MN)
Per G Nilsson (PS)
Rolf Johansson (RJ)

§ 1 Mötet öppnas
TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
TL gick igenom protokollet från konstituerande mötet.

§ 4 Ekonomi
UF informerade om ekonomin som är fortsatt god.

§ 5 Rapport från Info-gruppen
ML presenterade offert på ny uppdaterad hemsida från Vallagruppen. Han har jämfört med flera andra leverantörer av hemsidor, och kommit fram till att Vallagruppen är den som bäst uppfyller det samfälligheten behöver. Beslutades att vi anlitar Vallagruppen för ny hemsida.

Styrelsen har nu fått svar från Vägverket, kommunen och polisen ang nedsatt hastighet för Kälvik sommartid. Vägverket och kommunen säger nej, och polisen har inget att tillägga. Styrelsen går inte vidare med ärendet eftersom det inte finns något nytt att ta upp.

Lantmäteriet håller på och röjer bland gamla servitut. Styrelsen undersöker vad det innebär för samfälligheten.

§ 6 Rapport från GVB-gruppen
Styrelsen beslutade att en sämre båtplats vid Vivassenbryggan skall lösas in för 25 kkr och användas för uthyrning till småbåtar.

Styrelsen har fått in klagomål om att det ser skräpigt ut vid Vivassenbryggan. Det ligger trasiga pontoner, trasiga bommar och bojar mm. ML ber bryggkommittén vid Vivassen att sortera och transportera bort sådant som ska slängas.

Slåtter är beställt och kommer att utföras i september.

Beslutades att samfälligheten fortsätter använda samma entreprenör som tidigare för gräsklippningen.

Avverkning av träd kommer att ske på Månbergsvägen under hösten.

Lördag 7 oktober är det städdag och bomupptagning.

Nästa styrmöte är söndagen 8 oktober kl 9.00 – 11.00.

TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

Vid protokollet

Marie-Louise Nordenborg

Justeras

Tommy Larsson

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.