Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2 för Källviks Samfällighetsförening fredagen den 14 april 2017 i Gula Huset.


Närvarande:
Tommy Larsson (TL)
Magnus Lindblad (ML)
Marie-Louise Nordenborg (MN)
Göran Samelius (GS)
Ina Schauman (IS)
Lotta Johansson (LS)
Rolf Johansson (RJ)

§ 1 Mötet öppnas
TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
MN gick igenom föregående mötesprotokoll.

§ 4 Ekonomi
TL informerade om att det inte finns något särskilt att rapportera angående ekonomin.

§ 5 Rapport från Info-gruppen
TL gick igenom verksamhetsberättelsen för 2016. Samtliga handlingar till årsstämman är klara och underskrivna, och kallelse är utlagd på hemsidan.

ML fortsätter att jobba med att se hur vi kan få till en ny uppdaterad hemsida i samfälligheten.

Lantmäteriet håller på och röjer bland gamla servitut. Styrelsen undersöker vad det innebär för samfälligheten.

Årsstämman kommer att hållas söndagen den 7 maj på Stures Konditori.

§ 6 Rapport från GVB-gruppen
BS gick igenom behovet av kommande vägarbeten (sladdningar, grusningar och saltningar).
Beslutades att ta några vägar i taget.

Hämtning av ristippen är beställd.

GS informerade om att det snart kommer en ny bryggbulletin.

 

TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

Vid protokollet

Marie-Louise Nordenborg

Justeras

Tommy Larsson

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.