Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1 för Källviks Samfällighetsförening söndagen den 12 mars 2017 i Gula Huset.


Närvarande:
Tommy Larsson (TL)
Ulf Färnhök (UF)
Magnus Lindblad (ML)
Marie-Louise Nordenborg (MN)
Göran Samelius (GS)
Lotta Johansson (LS)
Rolf Johansson (RJ)

§ 1 Mötet öppnas
TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
MN gick igenom föregående mötesprotokoll.

§ 4 Ekonomi
UF informerade om att underskottet blir 144 kkr, alltså lite mer än vad som tidigare sagts. Det är inte bara de omfattande asfalteringsarbetena på infartsvägarna, utan flera arbeten på grönområden och bad som kostat mer än beräknat. Föreningens ekonomi blir dock fortsatt god tack vare de beslutade avgiftshöjningarna fr o m 2017.

Beslutades att höja den administrativa kostnaden för Träbyggan och Tennisklubben från 600:- till 1 000:-.

Beslutades att höja den administrativa kostnaden för Betongbryggan och Vivassenbryggan från 1 450:- till 2 000:-

I de administrativa kostnaderna ingår fakturering, löpande bokföring och bokslut.

UF kommer att beställa ett kundnummer på Posten, för att vi ska kunna lämna in förfrankerade kuvert (och slippa frimärken).

Bomavgiften kommer i fortsättningen inte att periodiseras.

Vi kommer inte att få färdiga listor från Lantmäteriet längre, vilket kommer att försvåra uppdateringen av adresslistorna väldigt mycket.

§ 5 Rapport från Info-gruppen
ML fortsätter att se hur vi kan få till en ny uppdaterad hemsida i samfälligheten.

Lantmäteriet håller på och röjer bland gamla servitut. Styrelsen undersöker vad det innebär för samfälligheten.

Årsmötet kommer att hållas söndagen den 7 maj.

§ 6 Rapport från GVB-gruppen
Beslutades att det behöver röjas nedanför Bondpaviljongen, i syfte att behålla den öppna parkkaraktären. BS har ordnat med förnyat marklov från kommunen.

GS kommer att beställa en ny ponton för 200 000:- till Vivassenbryggen. Förhoppningsvis finns den på plats innan bomiläggningen.

Pumphusen, både vid hotellbryggan och vid Vivassen, kommer att målas om av kommunen under våren.

Gästplatsen vid betongbryggan är åter i bruk, men nu endast för mindre båtar upp till 8 meter.

TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

Vid protokollet

Marie-Louise Nordenborg

Justeras

Tommy Larsson

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.