Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4 för Källviks Samfällighetsförening söndagen den 15 oktober 2017 i Gula Huset.


Närvarande:
Tommy Larsson (TL)
Ulf Färnhök (UF)
Bo Stenhammar
Magnus Lindblad (ML)
Marie-Louise Nordenborg (MN)
Per G Nilsson (PS)
Lotta Johansson (LJ)
Tommy Pålsson (TP)

§ 1 Mötet öppnas
TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
MN gick igenom protokollet från förra styrelsemötet.

§ 4 Ekonomi
UF informerade om bryggorna som har bra ekonomin. Även Vivassen som har gjort stora investeringar i år har ett saldo på 198 000:-. Betongbryggan har ett saldo på 207 000:- och Träbryggan 68 000:-.

Även samfälligheten har fortsatt god ekonomi och kommer att göra ett rejält överskott i år. Det beror delvis på att grönområdeskostnaderna och hemsidan inte har kostat så mycket som var budgeterat. Snöröjningen är en annan post som har blivit billigare än budgeterat.

§ 5 Rapport från Info-gruppen
Nya hemsidan blir förhoppningsvis klar i början på nästa år.

Vid nedgrävningen av fiber så har en hel del förstörts under arbetets gång. Ledningar har grävts av och vägar delvis förstörts. Har man frågor gällande arbetet hänvisas till kommunen.

Vinterns sopcontainer finns nu på plats.

Lantmäteriet håller på och röjer bland gamla servitut. Styrelsen undersöker vad det innebär för samfälligheten.

§ 6 Rapport från GVB-gruppen
Slåttern är nu utförd i hela området och det ser jättefint ut.

Dykare kommer att bokas för att kontrollera bryggornas skick på undersidan.

Avverkning av träd kommer att ske på Månbergsvägen under hösten.

TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

Vid protokollet

Marie-Louise Nordenborg

Justeras

Tommy Larsson

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.