170507

Protokoll fört vid konstituerande möte med styrelsen för Källviks Samfällighetsförening söndagen den 7 maj 2017 på Stures konditori.


Ordinarie ledamöter
Tommy Larsson (TL)
Ulf Fänrhök (UF)
Magnus Lindblad (ML)
Bo Stenhammar (BS)
Marie-Louise Nordenborg (MN)
P-G Nilsson (P-GN)
Suppleanter
Liselotte Johansson (LJ)
Rolf Johansson(RJ)
Håkan Girell (HG)
Tommy Påhlsson (TP)

§ 1
TL öppnade möte och hälsade alla välkomna

§ 2
Den nya styrelsen konstituerades enligt följande

§ 3
Ordförande: Tommy Larsson
Vice ordförande: Bo Stenhammar
Kassör: Ulf Färnhök
Sekreterare: Marie-Louise Nordenborg
Ledamöter: Magnus Lindblad, P-G Nilsson

Suppleanter: Håkan Girell, Liselotte Johansson, Rolf Johansson, Tommy Pålsson

§ 4
Tecknande av föreningens firma
Ordförande Tommy Larsson och kassör Ulf Färnhök tecknar firma var för sig.

§ 5
Förslag till arbetsgrupper
-Administrationsgruppen

TL (sammankallande)
UF
P-GN
LJ
MN

-Grönområden – vägar – bad
BS (Sammankallande)

- Bryggor
MN

§ 6
Styrelsen presenterade sig för varandra och hälsade Tommy Pålsson och P-G Nilsson välkomna

§ 7
Mötet avslutades

Vid protokollet

Tommy Larsson.

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.